Tłumacz Przysięgły języka hiszpańskiego


Polityka prywatności


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, informuję iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pan Rafał Kordiak, tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ulicy Budrysów 7.

W momencie akceptacji wyceny oraz zlecenia wykonania tłumaczenia podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu ich wprowadzenia do Repertorium czynności tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w artykule 17, ustęp 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 października 2014 z późniejszymi zmianami. Podanie numeru telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu z osobą zlecającą wykonanie tłumaczenia. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat.

Przetwarzanie danych osobowych zleceniodawcy, jak i danych osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy. Będą one przechowywane, w postaci plików tekstowych w formie gotowych tłumaczeń oraz zarchiwizowanych przesłanych oryginalnych dokumentów stanowiących podstawę do wykonania zlecenia w formie elektronicznej na zakodowanych dyskach przez okres pięciu lat licząc od dnia odbioru tłumaczenia.

Celem wystawienia faktury, wymagane będzie podanie dodatkowych niezbędnych danych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów podatkowych. Dane te będą przechowywane przez okres pięciu lat.

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, zażądania dostarczenia kopii danych podlegających przetwarzaniu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych.

Posiadają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy, niemniej jednak Administratorowi przysługuje prawo do odmowy usunięcia danych osobowych, jeżeli naruszyłoby to inne obowiązujące przepisy prawne. Z ww. praw można skorzystać poprzez kontakt osobisty, pisemny, kierując odpowiednie pismo na adres siedziby Administratora lub poprzez e-mail info@torotrad.pl

Niezależnie od postanowień ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, wszystkie informacje i dokumenty przekazywane przez klientów traktowane są jako poufne, chyba że zastrzeżono inaczej.

El Toro zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszystkich poufnych informacji uzyskanych od klienta w trakcie wykonywania zleceń tłumaczeniowych, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.

Przez poufne informacje rozumie się wszelkie niepodane do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, traktowane jako poufne przez klienta.

El Toro wykorzysta powierzone informacje jedynie w celach związanych z realizacją pozyskanych zleceń tłumaczeniowych oraz zobowiązuje się do niekopiowania, niepowielania ani nierozpowszechniania jakichkolwiek przekazanych przez klienta informacji, bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie.

Powyższe zobowiązanie ustanie, jeżeli stan tajemnicy wobec tych informacji ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia zażąda uprawniony organ władzy działający w granicach obowiązującego prawa, przy czym zakres ujawnianych informacji nie powinien być wówczas szerszy niż żądany przez takowe organy.