Tłumacz Przysięgły języka hiszpańskiego


Regulamin świadczonych usług tłumaczeniowych


1. Warunki ogólne
1.1 El Toro wykonuje tłumaczenia pisemne, zwykłe i poświadczone (wykonane przez tłumacza przysięgłego) oraz tłumaczenia ustne na rzecz osób prawnych i fizycznych (Zamawiający), zgodnie z niniejszym Regulaminem świadczenia usług (Regulamin), zgodnie z wynagrodzeniem określonym w Cenniku Usług (Cennik).

1.2 Zakres usług zleconych El Toro oraz warunki ich realizacji zostaną określone w Zamówieniu według formularza widniejącego na stronie internetowej El Toro.

2. Składanie zamówień
2.1. El Toro przyjmuje Zamówienia składane osobiście, w formie pisemnej, telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

2.2. Po otrzymaniu zapytania od Zamawiającego El Toro dokonuje bezpłatnej wyceny tłumaczenia dostarczonych dokumentów oraz ustala z Zamawiającym warunki i termin realizacji zlecenia.

2.3. Podstawą rozliczenia z Zamawiającym jest liczba znaków obliczeniowych gotowego tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń zwykłych wycena dokonywana jest przed wykonaniem tłumaczenia, na podstawie tekstu źródłowego pod warunkiem, że został on przekazany w formacie edytowalnym. W przypadku dokumentów sporządzonych w formacie nieedytowalnym (np. PDF, JPG) oraz tłumaczeń wymagających poświadczenia, ze względu na brak możliwości dokładnego policzenia liczby znaków przed dokonaniem tłumaczenia, podawana jest wycena orientacyjna, uwzględniająca przewidywaną ilość stron tekstu przetłumaczonego oraz maksymalną i nieprzekraczalną ilość stron obliczeniowych.

2.4. Tłumaczenia są wykonywane przez El Toro po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego potwierdzenia zlecenia (faksem, pocztą elektroniczną lub – w przypadku zamówień składanych osobiście – poprzez złożenie podpisu na formularzu Zamówieniu).

3. Odbiór wykonanych zleceń
3.1. Zlecenie uważa się za wykonane przez El Toro wtedy, gdy zostało ono wykonane i dostarczone Zamawiającemu w terminie oraz w sposób zgodny z ustaleniami stron podanymi na formularzu Zamówieniem.

3.2. Zamawiający zobowiązuje się odebrać wykonane tłumaczenie oraz zapłacić Zespołowi tłumaczy El Toro wynagrodzenie w terminie i w sposób uzgodniony w Zamówieniu.

4. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia, zgłaszanie reklamacji i rozstrzyganie sporów
4.1. El Toro zobowiązuje się do wykonywania zleceń z zachowaniem zasad należytej staranności.

4.2. Zamówienie uznaje się za wykonane nienależycie, jeżeli nie zostało ono zrealizowane zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki tłumaczenia lub nie zostało wykonane w uzgodnionym terminie.

4.3. Zamawiający ma prawo zgłosić usterki Zespołowi tłumaczy El Toro stwierdzone w wykonanym tłumaczeniu.

4.4. Zespół tłumaczy El Toro jest zobowiązany do niezwłocznego i bezpłatnego usunięcia tych usterek, w terminie ustalonym z Zamawiającym.

4.5. Wszelkie spory dotyczące wystąpienia w tłumaczeniu wad, co do których strony nie dojdą do porozumienia, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby El Toro.

5. Majątkowe prawa autorskie
Autorskie prawa majątkowe do wykonanego tłumaczenia są przenoszone na Zamawiającego po uregulowaniu przez niego pełnej kwoty należności na podstawie faktury VAT wystawionej przez El Toro.

6. Rezygnacja z usługi
W przypadku wstrzymania realizacji zlecenia w trakcie jego wykonywania, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za pracę faktycznie wykonaną do momentu rezygnacji z realizacji Zamówienia oraz do zwrotu wszelkich innych kosztów poniesionych przez El Toro w związku z przygotowaniem do realizacji zamówionych usług.

7. Postanowienia końcowe
7.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku.

7.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe postanowienia kodeksu cywilnego.

7.3. Regulamin staje się wiążący dla Stron z chwilą akceptacji i podpisania formularza Zamówienia.