Tłumacz Przysięgły języka hiszpańskiego


TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE PISEMNE
Jedna strona obliczeniowa wynosi 1125 znaków ze spacjami
NA JĘZYK POLSKI NA JĘZYK HISZPAŃSKI
Za sporządzenie tłumaczenia w trybie zwykłym (2-3 dni) 60 75
Za sporządzenie tłumaczenia w dniu zlecenia (200%) lub w trybie ekspresowym (150%) 90 - 120 110 - 150
TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE USTNE
Za dwie pierwsze godziny tłumaczenia ustnego. 300 300
Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę tłumaczenia ustnego. 150 150


TŁUMACZENIE PISEMNE ZWYKŁE
Jedna strona obliczeniowa wynosi 1500 znaków ze spacjami
NA JĘZYK POLSKI NA JĘZYK HISZPAŃSKI
Tłumaczenie pisemne w trybie zwykłym (2-3 dni) 50 60
Tłumaczenie sporządzone w dniu zlecenia (200%) lub w trybie ekspresowym (150%) 75 - 100 90 - 120
TŁUMACZENIA USTNE
Za godzinę tłumaczenia ustnego 150 150

Cennik najczęściej tłumaczonych dokumentów z języka hiszpańskiego

Podane poniżej ceny dotyczą standardowych dokumentów i w szczególnych sytuacjach ich wycena może ulec zmianie na skutek dodatkowych pieczęci, adnotacji oraz poświadczeń.
Wyceną wiążącą jest zawsze kwota podana przez tłumacza.

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Wycena
Permiso de circulación Dowód rejestracyjny 45
Tarjeta de inspección técnica de vehículos Karta inspekcji technicznej pojazdów 90
Solicitud de baja Wyrejestrowanie pojazdu 45 - 90
Contrato de compra-venta Umowa kupna sprzeday 60 - 120
Factura Faktura / Rachunek 60 - 120
Certificado de destrucción del vehículo Zawiadczenie o zezłomowaniu pojazdu 120 - 150
Komplet dokumentów samochodowych: Dowód + Karta + Faktura/Umowa 195 - 255

Dokumenty potwierdzające tożsamość oraz uprawnienia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Wycena
Documento nacional de identidad Dowód osobisty 60
Pasaporte Paszport 60
Permiso de residencia Karta pobytu 60
Permiso de conducir Prawo jazdy 60

Dokumenty poświadczające ukończone szkoły, nabyte uprawnienia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Wycena
Diploma de estudios superiores Dyplom ukończenia studiów 120 - 180
Diploma DELE Dyplom DELE 120 - 150
Diploma Escuela Primaria Dyplom ukończenia szkoły podstawowej 120
Diploma ESO Dyplom ukończenia szkoły średniej 120

Dokumenty wystawione przez Urząd Stanu Cywilnego, urzędy miejskie oraz władze kościelne

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Wycena
Certificado de nacimiento Akt urodzenia 120 - 180
Certificado de defunción Akt zgonu 120
Certificado de matrimonio Akt małżeństwa 120 - 180
Certificado fe de vida y estado civil Zaświadczenie pozostawania przy życiu i stanu cywilnego 90
Certificado de nacimiento (Comunidad Europea) Europejski akt urodzenia 60
Certificado de defunción (Comunidad Europea) Europejski akt zgonu 90
Certificado de matrimonio (Comunidad Europea) Europejski akt małżeństwa 60
Certificado de capacidad matrimonial Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńśkiego 120
Certificado de empadronamiento Zaświadczenie o zameldowaniu 60 - 120
Certificado de ciudadanía Zaświadczenie o obywatelstwie uropejskim 120
Certificado de bautizo Świadectwo chrztu 60

Świadectwa pracy, umowy o pracę, szczegóły wynagrodzenia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Wycena
Contrato de trabajo (Tipos 100, 200, 401-540) Umowa o pracę (Typ 100, 200, 401-540) 240 - 410
Certificado de vida laboral Świadectwo pracy 120 - 180
Nominas Szczegóły wynagrodzenia 90 - 120

Dokumenty notarialne

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Wycena
Legalización de firma Poświadczenie podpisu 90
Poder especial Pełnomocnictwo szczególne 180
Apostilla Poświadczenie jednolite 90
Solicitud de antecedentes penales Zaświadczenie o niekaralności 90

Cennik najczęściej tłumaczonych dokumentów z języka polskiego

Podane poniżej ceny dotyczą standardowych dokumentów i w szczególnych sytuacjach ich wycena może ulec zmianie na skutek dodatkowych pieczęci, adnotacji oraz poświadczeń.

Wyceną wiążącą jest zawsze kwota podana przez tłumacza.

Dokumenty samochodowe

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Wycena
Dowód rejestracyjny Permiso de circulación 150
Karta pojazdu Tarjeta de inspección técnica de vehículos 150
Wyrejestrowanie pojazdu Solicitud de baja 225
Czasowa rejestracja Solicitud de alta 225
Umowa kupna sprzeday Contrato de compra-venta 75 - 150
Faktura / Rachunek Factura 75

Dokumenty potwierdzające tożsamość oraz uprawnienia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Wycena
Dowód osobisty Documento nacional de identidad 75
Paszport Pasaporte 75
Karta pobytu Permiso de residencia 75
Prawo jazdy Permiso de conducir 75

Dokumenty wystawione przez Urząd Stanu Cywilnego, urzędy miejskie oraz władze kościelne

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Wycena
Odpis skrócony aktu urodzenia Certificado de nacimiento 75
Odpis zupełny aktu urodzenia Certificado de nacimiento 110
Akt zgonu Certificado de defunción 75
Odpis skrócony aktu małżeństwa Certificado de matrimonio 75
Odpis zupełny aktu małżeństwa Certificado de matrimonio 110
Zaświadczenie pozostawania przy życiu i stanu cywilnego Certificado fe de vida y estado civil 75 - 150
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńśkiego Certificado de capacidad matrimonial 110
Zaświadczenie o zameldowaniu Certificado de empadronamiento 75 - 150
Zaświadczenie o stanie cywilnym Certificado de estado civil 75
Świadectwo chrztu Certificado de bautizo 75

Dokumenty rejestracyjne firmy

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Wycena
Wpis do działalności gospodarczej Contrato de trabajo 150 - 225
Wypis z CIDG Certificado de inscripción al registro de la actividad económica 150 - 225
NIP NIF 110
Regon CIF 150
KRS Registro Nacional Judicial 450 - 600
VAT-5 Certificado de contribuyente IVA 150
VAT-5UE Certificado de contribuyente IVA CE 150
Zaświadczenei o rejestracji podatnika podatku VAT Certificado de contribuyente 150

Świadectwa pracy, umowy o pracę, szczegóły wynagrodzenia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Wycena
Umowa o pracę Contrato de trabajo 150 - 225
Świadectwo pracy Certificado de vida laboral 150
Szczegóły wynagrodzenia Nominas 75 - 150

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Wycena
PIT.B Declaración fiscal 150
PIT.O Declaración fiscal 110 - 150
PIT.36 Declaración fiscal 225 - 300
PIT.37 Declaración fiscal 225 - 300
PIT.40 Declaración fiscal 150
Elektroniczne poświadczenie złożenia deklaracji Certificado de presentación de declaración fiscal 150

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Wycena
Poświadczenie podpisu Legalización de firma 75
Poder especial Pełnomocnictwo sczególne 225
Poświadczenie jednolite Apostille 110
Zaświadczenie o niekaralności Solicitud de antecedentes penales 150